Detaljregulering for Solbakken 3C er vedtatt

Kommunestyret har i møtet den 11.06.2020 i sak 026/20 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan for Solbakken 3C (Plan ID 0135 2019 03) etter oppheving av forrige vedtak i april.

Klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 4 uker fra 06.07.2020. Evt. klage skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, post@rade.kommune.no eller Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde.

Her finner du saksfremlegg med vedtak for 1. (PDF, 340 kB) og ny 2. gangs behandling (PDF, 227 kB) og plandokumentene:

Erstatning / Innløsning

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15 – 3 må være fremsatt innen 3 år fra kunngjøringsdatoen 10.02.2019.