Dobbeltspor Haug-Seut - Fastsetting av planprogram og uttalelse til siling av stasjonslokaliseringer

Kommunestyret har i møtet den 25.04.2019 behandlet og fattet følgende vedtak i sakene - 017/19 og 018/19

017/19 - Fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på InterCity-traséen Haug-Seut:

"Råde kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning § 6, bokstav a, planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på Inter City-traséen Haug-Seut. 

Ved valg av korridor for dobbeltsporet skal det ikke båndlegges mer områder enn nødvendig.

Det bør være mulighet til å søke dispensasjon (frigivelse av båndlagt område som ikke anses aktuelt for utbygging) i perioden.

Bane Nor skal, sammen med utbygging av Stømnesåsen, finansiere bygging av gang/sykkelsti hele strekningen mellom Tomb og Hafell, samt å tilknytte denne til det nye stasjonsområdet" 

Vedlegg i saken.

018/19 - Kommunens uttalelse til siling av stasjonslokaliseringer i forbindelse med kommunedelplan for Intercity dobbeltspor Haug - Seut:

"Råde kommune uttaler følgende til silingrapporten for stasjonslokaliseringen som skal ligge 
til grunn for det videre arbeid med kommunedelplan for Intercity dobbeltspor Haug - Seut:  

  • BaneNOR sine anbefalinger om å gå videre med stasjonsvariantene 5a sør og 5b sør til teknisk hovedplan og konsekvensutredning, tilsluttes. 
  • BaneNOR sin anbefaling om å gå videre med stasjonsvariant 6a sør tas til orientering. 
  • Opplysningene som er feil eller utdatert i kapittel 5.2 og 3.2 bør rettes. 

Ved valg av stasjonsområde skal det ikke båndlegges mer områder enn nødvendig. 

Det bør være mulighet til å søke dispensasjon (frigivelse av båndlagt område som ikke anses aktuelt for utbygging) i perioden. 

Bane Nor skal, sammen med utbygging av Stømnesåsen, finansiere bygging av gang/sykkelsti hele strekningen mellom Tomb og Hafell, samt å tilknytte denne til det nye stasjonsområdet."

Vedlegg i saken.

Fant du det du lette etter?