Forslag til detaljreguleringsplan for Ringstad - Burumbråten - Til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges privat detaljregulering for Ringstad – Burumbråten ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 15.02.2019.

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 06.12.2018 i MIT-sak 105/018 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Ringstad – Burumbråten ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av forslagstiller som er Andersen Gartneri AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av veksthus og endre eksisterende reguleringsplan for Andersens Gartneri. Det skal være en langsiktig plan for eiendommene gbnr. 49/14, 30/7, 30/5, 31/8, 30/20 og 30/18 hvor det også skal tilrettelegges for allmennhetens adkomst til og langs Vansjø. Mindre del berører også gbnr. 53/1.

Området avgrenses av E6 i sør, Vansjø i nord og av eiendomsgrenser i øst og vest. Totalt omfatter området ca. 212 daa.

Her finner du saksfremlegg med vedtak (PDF, 583 kB), plankart (PDF, 2 MB), planbestemmelser (PDF, 41 kB), planbeskrivelse (PDF, 4 MB). Plandokumentene er revidert i henhold til vedtaket i MIT .  

Har du / dere merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 15.02.2019. Merk sendingen med «Plan ID 0135 2017 02»

Hvordan innkomne merknader er vurdert og ivaretatt i planforslaget vil fremgå i saksfremlegget når planforslaget legges frem til 2. gangs behandling.

Det varsles også oppstart av fremforhandling av en utbyggingsavtale i hovedsak angående infrastruktur innenfor området, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493
Fant du det du lette etter?