Aktuelt

God oversikt over folkehelsa i Råde

           oversitsdokumentet forside liten.png - Klikk for stort bilde

Oversikt over helse og helsetilstand i befolkningen i Råde (PDF, 3 MB)

 

Dokumentet gir oversikt over temaer innenfor alle tjenesteområder, og skal gi nyttig og relevant informasjon til tjenesteutøvere, politikere og samarbeidsparter/frivilligheten i arbeidet mot å nå kommunale, regionale og nasjonale mål for folkehelsearbeidet.
Dokumentet skal revideres hvert fjerde år, men vil årlig bli oppgradert med oppdatert og ny statistikk på de ulike områdene.

Dette dokumentet, som er forankret i Folkehelseloven m/forskrift, skal inngå som en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for alt planarbeid i kommune og er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om fakta. Prioriteringer av satsningsområder foretas i kommunale planer og i planstrategien.

 Kommunestyret har vedtatt at når oversikten skal omsettes i handlingsplan, skal alle utvalgene bruke denne innenfor sitt fagfelt.

Oversikt over folkehelsen
I henhold til folkehelseloven § 5 skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen. Det skal utarbeides et oversiktsdokument hvert fjerde år som skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.

Publisert av Anne Eid. Sist endret 26.01.2016