Har du innspill til samfunnsdelen for Råde kommune?

Formannskapet vedtok den 30. januar 2020 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Råde kommune 2020 – 2037 til offentlig ettersyn og høring.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget er satt til 27. mars 2020.

Høring og offentlig ettersyn

Etter plan- og bygningslovens § 5-1 legges nå forslag til samfunnsdelen ut på høring og offentlig ettersyn. 

Fristen for å komme med merknader til planforslaget er satt til 27. mars 2020.

Aktuelle innspill og uttalelser kan sendes til:

Postadresse:                                                            E-post: post@rade.kommune.no

Råde kommune
Skråtorpveien 2a, 1640 Råde
 

Planforslag

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel kan lastes ned her:

Planforslaget er også tilgjengelig i papirformat på Råde bibliotek.

Vedlegg:

 

Mål og strategier for fremtiden

Kommuneplanens samfunnsdel er basert på visjon Råde 2037, som ble vedtatt i 2013. Samfunnsdelen inneholder mål, delmål og strategier for satsingsområdene Leve hele livet i Råde, Attraktive Råde og Grønne Råde. Samfunnsdelen inneholder langsiktige areal- og transportstrategier som gir føringer for fremtidig arealbruk i kommuneplanens arealdel.

Tverrfaglig arbeid og medvirkning

Samfunnsdelen har blitt til gjennom et godt tverrfaglig arbeid med gode medvirkningsprosesser. Planen tar for seg mål og strategier som skal gjelde i lang tid fremover og er førende for alt arbeid vi gjør i kommunen. 

Gjennom fokus på bred medvirkning og involvering av samfunnet, visjon Råde 2037 og bærekraftig utvikling vurderes det at planforslaget ivaretar de viktigste lokale, nasjonale og regionale føringene for kommunal planlegging.

Parisavtalen og FNs bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet. Vi ønsker nå spesielt innspill på hvordan bærekraftsmålene og hensynet til klimautfordringene bør følges opp i kommuneplanen.

 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)