Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2021 - 2037

Forslaget til ny arealdel ble behandlet i formannskapet i sak FS 025/21 den 06. mai 2021. Her ble det vedtatt å sende ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn med endringer og tillegg. For å se vedtaket og møteprotokoll fra formannskapets behandling, trykk her (PDF, 384 kB).

Kommuneplanens arealdel er utarbeidet med bakgrunn i overordnede føringer og legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill og uttalelser til planforslaget er 22. november 2021.

Innspill og uttalelser kan sendes til; post@rade.kommune.no eller med brev til Råde kommune;

Råde kommune
Skråtorpveien 2A
1640 Råde

Innspill og høringsuttalelser skal merkes med «Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel – 18/1397».

Hva er en arealdel?

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatter alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som viser blant annet hvor det kan bygges bygge boliger, næringsbygg, skoler, barnehager, mm. Planen setter også krav til områder i kommunen. Målet er at planen viser hvordan kommunen skal bruke arealene for å møte veksten de neste årene.

Det ble i 2018 vedtatt oppstart av planarbeidet for ny kommuneplan i Råde kommune. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2020 og gir de lokale føringene for kommuneplanens arealdel gjennom areal- og transportstrategier. I tillegg er føringer fra nasjonale og regionale myndigheter ivaretatt gjennom planprosessen.

Det nye planforslaget

Etter vedtaket i formannskapet før sommeren er det gjort vurderinger av endringer som ikke er vurdert tidligere i prosessen, samt gjort tilleggsutredninger. Det er gjort en oppdatering av konsekvensutredningen (vedlegg 1) hvor endringer er vurdert basert på samme prinsipper som for arealinnspillene. Det er gjort en oppdatering av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med bakgrunn i det politiske vedtaket. Disse dokumentene finner du nedenfor.

Her finner du høringsutkast for ny arealplan:

Plankart

Plankart - kommuneplanens arealdel 2021-2037 (PDF, 7 MB)

Plankart - kommuneplanens arealdel 2021-2037 uten hensynssoner (PDF, 6 MB)

Se plankartet digitalt her.

Planbestemmelser

Planbestemmelser - kommuneplanens arealdel 2021-2037 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse

Planbeskrivelse - kommuneplanens arealdel 2021-2037 (PDF, 19 MB)

Vedlegg:

Endringer i høringsutkast for ny arealdel

Sentrale punkter og endringer i planforslaget:

 • Senterstrukturen videreføres med Karlshus som områdesenter og Saltnes og Missingmyr som lokalsentra. Det legges opp til en prioritering av Karlshus, men med en utvikling av eksisterende og nye boligområder i Saltnes.
 • Det er lagt inn nye boligområder i Saltnes og ved Krogstadfjorden.
 • Det er lagt vekt på en bevaring av dyrket mark, og det er derfor ikke lagt inn noen nye områder på slike områder, med unntak av inneklemte arealer.
 • Fylkesplanens bestemmelser som gjelder handel- og næringsarealer er søkt ivaretatt, men utfordres ved at det tillates noe «plasskrevende næring» i næringsområdene ved Jonstenkrysset.
 • Den langsiktige tettstedsgrensen som viser kommunens potensiale for utbyggingsområder fram mot 2050 foreslås endret slik at område 1- NA i fylkesplanen tas ut og erstattes med de nye områdene ved Åkebergmosen.
 • Det legges inn fire nye områder for fritidsbebyggelse, mens ubebygde utbyggingsområder tas ut.
 • Det legges inn nytt formål for spredt bebyggelse i LNF-områder.
 • Tilbakefører et fremtidig næringsområde til LNF ved Mosatjernet/Åkebergmosen.
 • Tilbakefører et fremtidig areal for offentlig eller privat tjenesteyting til LNF ved Tomb VGS (erstattes av ny reguleringsplan).
 • Tilbakefører et fremtidig boligområde til LNF ved Grindholmen/Oven.
 • Tilbakefører flere områder som er satt av som Naturområde - Grønnstruktur til LNF.
 • Det er gjort endringer i flere bestemmelser for å gjøre dem mer forståelig.
 • Det er lagt inn flere nye og gjort oppdatering av generelle bestemmelser for blant annet klima og energi, klimatilpasning, rekkefølgekrav, teknisk infrastruktur, barn og unges interesser, lekeplasser og uteoppholdsareal, parkering, støy og bevaringsverdige kulturminner.
 • Generelle justeringer i plankart for å få lik detaljeringsgrad i hele planen – syr sammen gamle kommunedelplaner og arealdelen.
 • Det er gjort flere justeringer i bruk av arealformål for å få samsvar med reglene i gjeldende kartforskrift.
 • Det er lagt inn hensynssoner basert på NVEs kartlegging av fareområder for kvikkleireskred.
 • Det er lagt inn hensynssone for Vansjø som drikkevannskilde.
 • Det er lagt inn nye båndleggingssoner for nasjonale verneområder, Sandå og Henestangen naturreservat og Jerndalsfjellet naturreservat.
 • Det er lagt inn nye og gjort utvidelse av eksisterende hensynssoner for friluftsliv etter kartlagte og verdsatte friluftslivsområder (2015).
 • Det er lagt inn nye hensynsoner for grønnstruktur for de tidligere naturområdene.

Arealinnspill

Det er kommet mange innspill til nye utviklingsområder i Råde. Disse er blitt vurdert opp mot overordnede nasjonale og regionale føringer og lokale mål i Råde kommune, se vedlegg 1. Her er samlinger av innsendte arealinnspill:

Innspill fra  Missingmyrveien 16 AS og Redningsverket AS (vurdert etter vedtak 06. mai)
Redningsverket - innspill - regulering - kommuneplan (PDF, 582 kB)
Situasjonskart med påføringer om fremtidige planer (PDF, 489 kB)

Det er sendt inn arealinnspill etter fristen som ikke er vurdert.