Informasjon om tilsyn av ditt avløpsanlegg 2020

Råde kommune vil i løpet av perioden september-oktober 2020,
gjennomføre tilsyn av mindre avløpsanlegg i kommunen. Ditt avløpsanlegg er blant de som får tilsyn i denne perioden. 

Smittevern 

Dersom personer i husstanden har kjent smitte med Covid-19 eller er i karantene, må dere kontakte Monica Tauteryte i Driftsassistansen i Viken på mob. 916 04 779 av hensyn til tilsynspersonellets sikkerhet mot smitte/smittespredning fra husstanden. 

Hvorfor tilsyn? 

I henhold til forurensningsforskriften § 12-2 har kommunen plikt som forurensningsmyndighet til å føre tilsyn med at blant annet mindre avløpsanlegg fungerer tilfredstillende. Tilsynet undersøker om gjennomført service er tilstrekkelig, og om anlegget overholder dagens rensekrav. Målet er å friskmelde de anlegg som fungerer som de skal, samt å finne årsak og løsninger for de anlegg som ikke overholder rensekravene. Dette for å oppnå og opprettholde god vannkvalitet i vannforekomstene, og sikre bærekraftig behandling av naturen og miljøet. 

Hvem utfører? 

Arbeidet utføres av Driftsassistansen i Viken. 

Hva må du gjøre før tilsynet? 

Anleggseier står ansvarlig for at anlegget er tilrettelagt for prøvetaking. Dersom du er usikker på om anlegget ditt er det på nåværende tidspunkt, må du kontakte anleggets leverandør.

Dersom du har et anlegg som står innendørs og/eller innelåst, ta kontakt med Driftsassistansen i Viken for å avtale nærmere tidspunkt for tilsynet per e-post: monika.tauteryte@dao.no eller tlf. 916 04 779. 

Hvordan gjennomføres tilsynet? 

Kontrollen vil fortrinnsvis bli utført innenfor normal arbeidstid, mellom kl 08.00 og 16.00. For de fleste anlegg kan tilsynet gjennomføres uten at anleggseier er til stede. 

Tilsynspersonell besøker flere anlegg per dag, og det er vanskelig å varsle dato og klokkeslett for kontroll på forhånd. Tilsynspersonell vil ta kontakt med anleggseier når de kommer, dersom det er noen hjemme. Etter anleggsbesøk vil tilsynspersonell legge igjen en lapp i postkassen. Resultat fra tilsynet vil bli sendt til deg som anleggseier og til leverandøren av anlegget. Dersom anlegget ditt viser seg å ha driftsproblemer, vil du kunne bli pålagt å gjøre utbedringer.