Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Råde kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 1 217 000,-. 

Regelverket for offentlig støtte gjelder. 

Søknadsfrist er 12. mai 2021, kl. 24.00

Hvordan søke?

Søknadsprosessen foregår via Regionalforvaltning.no

For å søke på kompensasjonsordningen, trykk her.

Mål for ordningen 

Tilskuddet skal benyttes for raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene for å støtte lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kriterier for ordningen

 1. Bedrifter i Råde kommune som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 kan søke.
 2. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra april 2021 og/eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette.
 3. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstenging. Søker må dokumentere tap, og årsaken til tapet.
 4. Bedriftene må ha operativ virksomhet i Råde kommune.
 5. Ordningen gjelder for perioden 01.01.2021 - 30.04.2021. Hvis noen har hatt uforholdsmessige tap i 2020 og ikke søkte i 1. søknadsrunde kan de også søke for denne perioden.
 6. Midlene tildeles i tråd med reglene om offentlig støtte og søker må oppgi informasjon om eventuell annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hva slags støtte dette er. Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte», hvilke innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en tre-års periode. 
 7. Følgende virksomheter kan ikke søke: 
 • losjer og foreninger,
 • virksomheter som er under konkursbegjæring/opphør, 
 • virksomheter uten ansatte. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt 

Obligatoriske vedlegg

Dette skal legges ved søknaden:  

 1. Skatteattest fra april 2021 
 2. Dokumentasjon av årsak til tap og økte kostnader. Beskriv hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Hvordan har dette påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon. 
 3. For bedrifter som har varelager med alkohol med kort holdbarhet – må dokumentere varelager og kostnad ved innkjøp  
 4. Regnskapstall (revisor-/regnskapsførerbekreftede) pr. mnd og gjennomsnitt for 2019 og/eller 2020, samt oppgi tall for januar, februar, mars 2021. I tillegg kan omsetningstall for april 2021 legges ved for de som ønsker en særskilt vurdering av denne perioden. 

For virksomheter som er nyetablerte i 2020 leveres gjennomsnittstall (omsetning) for de månedene virksomheten har vært i drift i 2020 og 2021 

Grunnlag for utbetalinger 

Kommunedirektøren avgjør søknadene. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen rettes til: 

Kine Marie Bangsund, Mob: 976 85 513, e-post: kinemarie.bangsund@rade.kommune.no eller 

Pål Wenberg, Mob: 992 74 629, e-post: pal.wenberg@rade.kommune.no