Kunngjøring av reguleringsplanvedtak for Akerskogen Hytteområde - PlanID 0135 2016 01

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 ble detaljregulering for Akerskogen Hytteområde (Plan ID 0135 2016 01) vedtatt i Råde kommunestyre den 06.12.2018.

Råde kommune har i KS-sak 054/18 den 06.12.2018, behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Akerskogen og fattet følgende vedtak:

«Råde kommune godkjenner forslag til detaljregulering for Akerskogen hytteområde i medhold av plan - og bygningslovens § 12-12. Planforslaget med Plan ID 0135 2016 01 består av plankart datert 1.2.2017, sist revidert 4.7.2018, planbestemmelser datert 1.2.2017, sist revidert 28.6.2018, og planbeskrivelse datert 1.2.2017, sist revidert 5.7.2018.» 

 Saksfremlegg med vedtak (PDF, 422 kB), plankart (PDF, 768 kB), planbeskrivelse (PDF, 6 MB) og planbestemmelser (PDF, 599 kB)ligger vedlagt.

Planområdet er på 45.3 daa og har beliggenhet på nordvest siden av Krogstadfjorden, i bakkant av eksisterende fritidsbebyggelse, utenfor 100 – metersbeltet. Planområdet består av hele, eller deler av følgende eiendommen: gnr / bnr, 33 / 1, 33 / 84, 33 / 83, 33 /1/ 18. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 16 nye fritidsboliger.  

Vedtaket kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse i medhold av reglene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens § 28. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Østfold, men sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE innen 3 uker fra dags dato. Krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må framsettes innen 3 år fra kunngjøringsdatoen (13.12.2018).

Fant du det du lette etter?