Nedgravde oljetanker

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og man må da gå over til fossilfri oljefyring om man skal benytte denne varmeløsningen videre. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

I forbindelse med forbudet gir Enova økonomisk støtte til ulike oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, og i noen tilfeller til fjerning av oljekjel og oljetank.

Må oljetanken graves opp?

Ja! Alle oljetanker over 3200 liter må graves opp og leveres til godkjent mottak for gjenvinning.

Råde kommune anbefaler å fjerne alle oljetanker uavhengig av størrelse og over bakken også, selv om de ikke inngår i forskriften. Selv om tankene står tørt vil også disse kunne ruste fra innsiden. Etter flere år med påfylling av parafin eller olje vil kondensvann legge seg i bunnen av tanken og føre til rust. Det finnes også flere sertifiserte firmaer som tømmer og fjerner oljetanker. 

Med nedgravd oljetank menes tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje, og som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Med olje menes her alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C, for eksempel fyringsolje, parafin og diesel.

Gi melding til kommunen

Du må gi skriftlig beskjed til oss (enten brev eller e-post via skjema (PDF, 871 kB)) hvis du

  • fjerner en nedgravd oljetank
  • ønsker å fylle med sand el.l i stedet for å grave opp (NB! Kun i særskilte tilfeller. Krever søknad – se tekst lengre ned)
  • tar en tank midlertidig ut av bruk
  • endrer innholdet til bioolje (100% biologisk opprinnelse, uten innslag av mineralolje/fossil olje)
  • graver ned en ny oljetank

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal du som eier gi skriftlig melding om dette til oss. Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

For særlige tilfeller kan du søke dispensasjon fra kravet om å grave opp tanken når den tas ut av bruk. Dette kan for eksempel være hvis tanken ligger vanskelig tilgjengelig, eller det blir uforholdsmessig dyrt å fjerne den. Vilkår for eventuell dispensasjon vil være fjerning/blending av lufterør og påfyllingsrør, tømming og rengjøring av tanken, og gjenfylling av tanken med sand eller liknende. Begrunnet søknad skal sendes til Råde kommune, post@rade.kommune.no. 

Dersom du ønsker å grave ned en ny oljetank, skal du senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Kartutsnitt får du ved henvendelse til virksomhet teknisk.

Nedgraving av nye oljetanker er i tillegg søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og krever tillatelse fra bygningsmyndighetene før arbeider kan igangsettes. Denne søknadsplikten gjelder ikke hvis den nye tanken erstatter en gammel tank og den nye tanken graves ned på akkurat samme sted som den gamle.

For mer informasjon: 

Forurensningsforskriften

Miljødirektoratet - spørsmål og svar

Norsk gjenvinning - Forbud mot oljefyring fra 2020

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 926 33 562
Hilde Berge
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 488 92 753

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)