Rullering av kommuneplanen 2018 - 2030

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og høring av forslag til planprogram.

Offentlig høring av planprogram og oppstart av planarbeid

Formannskapet i Råde kommune vedtok i sak-FS 064/18 den 21. november 2018 oppstart av kommuneplanarbeidet og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for kommuneplan for Råde kommune 2018 – 2030.

Utarbeiding av planprogram er første steg i arbeidet. Hensikten med planprogrammet er å forberede alle aktuelle aktører på den kommende planprosessen. Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, hvordan planarbeidet skal organiseres, medvirkningsmetoder, hvilke utredninger det er behov for å gjennomføre og hovedfokuset for rulleringen av kommuneplanen.

Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig høring. Digital utgave kan lastes ned her (PDF, 560 kB), og kan leses på Råde bibliotek.

Innspill til kommuneplanarbeidet og høringsfrist

Vi håper så mange som mulig vil gi innspill til arbeidet med kommuneplanen. Vi ber om innspill både til planprogrammet og til innhold i samfunnsdel og arealdel. Innspillene kan omhandle organisering av arbeidet, tema som skal utredes og drøftes i planarbeidet og konkrete forslag til endret arealbruk. Innspill om endret arealbruk må inneholde tydelig kartavgrensing og beskrivelse av ny bruk av området.

Innspills- og høringsfrist for planprogrammet og kommuneplanen er satt til 18. januar 2019.

Skriftlige innspill merkes med «Innspill til kommuneplanens arealdel» og kan sendes på flere måter:

  • Epost til postmottak@rade.kommune.no eller
  • Post til Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde.

For innspill til kommuneplanens arealdel er det utarbeidet et skjema. Dette kan sendes inn på samme måte som andre innspill.

 

Veien videre

Etter vedtak av planprogrammet fortsetter arbeidet med selve samfunnsdelen på bakgrunn av innspill til planprogrammet. Oppstart av arbeidet med arealdelen starter først når samfunnsdelen er forankret politisk.

Denne framdriften er foreslått:

  • Fastsettelse av planprogram mars/april 2019
  • Oppstart av samfunnsdelen januar 2019
  • Oppstart av arealdelen høst 2019
  • Høring av samfunnsdelen vinter 2019
  • Vedtak av rullert samfunnsdel vinter/vår 2020
  • Høring av arealdelen vinter/vår 2020
  • Vedtak av rullert arealdel vår 2020

Når forslag til samfunnsdelen og arealdelen er klart, vil de bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn på samme måte som planprogrammet. Det er da mulighet til å gi uttalelse til forslagene. 

For spørsmål ta kontakt med kommuneplanlegger Kine Marie Bangsund.

 

Dokumenter

 
 
 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513