Tilskudd til utbedring av lekeplasser

Nå kan Velforeninger søke om støtte til oppgradering av eksisterende lekeplasser. Råde kommune har satt av kr 100.000,- til dette formålet i 2022.
Den enkelte velforening kan få inntil kr 10.000,- i støtte for å gjennomføre oppgradering - alt fra lekeapparater til forskjønnelse av lekeplassområdet. 

Fyll ut søknadsskjema ved å følge denne lenken:  https://www.rade.kommune.no/sd/skjema/RKO061/

Søknadskriterier:

  1. Velforeningen er registrert i Brønnøysundregistret (har eget organisasjonsnummer)
  2. Velforeningen er registrert i Råde kommunes Friskusportal https://rade.friskus.com
  3. Tiltaket må gjennomføres i løpet av kalenderåret 2022
  4. Dersom  prosjektet ikke er gjennomført innen 2022, vil kommune kreve tilskuddet tilbakebetalt
  5. Dersom det søkes om tilskudd til lekeplassutstyr, er det Velforeningen selv som har ansvar for at disse er godkjent i henhold til forskrift om sikkerhet til lekeplassutstyr  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703#KAPITTEL_

 

Søknadsfrist - fredag 1. juli 2022
Dersom vi mottar søknader for mere enn kr 100 000.-, vil kommunen gjøre et utvalg av søknadene som kan få tilskudd.

Ved spørsmål kontakt :
Henriette Brattberg tlf: 479 77 496
Geir Flote tlf: 468 32 940