Vi ønsker innspill til kulturminneplanen

Forslag til kommunedelplan for kulturminner i Råde kommune 2022 – 2037 fremlegges for høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner er et viktig verktøy for forvaltningen av kulturminner i Råde. Kulturminner er en viktig del av omgivelsene og identiteten til Råde. Kulturminner forteller en historie om hvordan Råde-samfunnet har utviklet seg gjennom tiden og blitt til det samfunnet det er i dag. Vi må sørge for at vår felles historie og kulturarv blir en kilde til opplevelse, kunnskap og identitet for alle. Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i Råde. Planen skal fungere som et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Kulturminneplanen er ikke en uttømmende oversikt over kulturminner i Råde kommune.

Kommunedelplan for kulturminner (PDF, 22 MB)

Vi har valgt temaer som vi mener har hatt stor betydning for den historiske utviklingen i kommunen. Innenfor disse temaene har vi gjort et utvalg av kulturminner som blir spesielt omtalt i kulturminneplanen. Ettersom kunnskapsgrunnlaget innenfor de ulike temaene varierer, vil også antallet kulturminner som presenteres variere. For enkelte tema er det nødvendig å gjøre mer arbeid for å øke kunnskapen om kulturminnene. Kulturminneplanen må derfor ikke sees på som et statisk dokument, men som starten på et viktig arbeid med forvaltning og formidling av kommunens kulturminner.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@rade.kommune.no innen 16 september 2022.