Siste nytt

Akerskogen hytteområde - Forslag til detaljreguleringsplan -Til høring og offentlig ettersyn

Råde kommune vedtok den 01.06.2017 i MIT-sak 047/17 å legge forslag til privat detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av Plan – og bygningslovens § 12-10. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av forslagstiller, grunneier Trond Aker. Planområdet er på 45.3 daa og har beliggenhet på nordvestsiden av Krogstadfjorden, i bakkant av eksisterende fritidsbebyggelse på Akerskogen, utenfor 100 – metersbeltet. Planområdet består av hele, eller deler, av følgende eiendommen: gnr / bnr, 33/1, 33/84, 33/ 83, 33/1/18. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting av fritidsbebyggelse med adkomstvei, parkering og tilhørende gangforbindelser / kyststi. Her finner du plankart (PDF, 740 kB), planbestemmelser (PDF, 290 kB), planbeskrivelse (PDF, 4 MB) og saksfremlegg (PDF, 391 kB). Eventuelle uttalelser må sendes til Råde kommune, Skråtorpvn. 2A, 1640 RÅDE eller post@rade.kommune.no, innen 14.06.2018

 

Publisert av Siv-Thuva Jansson. Sist endret 26.04.2018