Siste nytt

Detaljreguleringsplan - Skråtorp Hageby - PlanID 0135 2014 02 - Til høring og offentlig ettersyn

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk vedtok den 30.08.2018 i MIT-sak 060/18 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Skråtorp Hageby ut til høring og offentlig ettersyn, jfr Pbl §12-10. Planforslaget er utarbeidet av WSP Norge AS på vegne av forslagstiller Skråtorp Utvikling AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger med 22 boenheter med tilhørende infrastruktur og lekeområder på gnr. 53 bnr. 2. og 1. Her finner du plankart (PDF, 3 MB), planbestemmelser (PDF, 781 kB), planbeskrivelse (PDF, 3 MB)illustrasjon (PDF, 3 MB), saksfremlegg (PDF, 3 MB), notat til innkomne merknader (PDF, 571 kB), støynotat (PDF, 2 MB), geoteknisk vurdering (PDF, 3 MB), geotekniske prosjekteringsforutsetninger (PDF, 3 MB), dimensjonering overvann, dimensjonering vann og avløp.

Har du synspunkter til planforslaget kan du sende din uttalelse til Råde kommune, Virksomhet teknisk, Skråtorpveien 2 a, 1640 RÅDE eller til post@rade.kommune.no innen 23.10.2018.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med planforslaget, jfr. Pbl § 17-4. Det vil i hovedsak forhandles om betingelser knyttet til rekkefølgebestemmelser og overdragelse av offentlig infrastruktur i forbindelse med utbygging av området. Innspill som kan ha betydning for arbeidet med en utbyggingsavtale rettes til Råde kommune www.råde.kommune.no.

Publisert av Siv-Thuva Jansson. Sist endret 11.09.2018