Siste nytt

Forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum - Høring og offentlig ettersyn

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 13.12.2017 i sak 107/17 å legge forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 10. Plandokumenter finner du nedenfor.

Har du merknader til planforslaget bes uttalelsen sendes Råde kommune, Virksomhet teknisk, Skråtorpveien 2 a, 1640 RÅDE eller post@rade.kommune.no , med kopi til COWI ved Trude Een Eide (TREI@cowi.com) innen 21.02.2018

Forslagstiller er Råde kommune. COWI AS har bistått kommunen med utarbeidelse av planforslaget.

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Karlshus som urban landsby, med et mer kompakt klima – og miljøvennlig sentrum. For nærmere beskrivelse av planforslaget se planbeskrivelsen med konskvensutredning som du finner nedenfor:

Har du behov for mer informasjon kan du komme innom åpent «plankontor» fra kl 14:00 – 19:00 tirsdag og torsdag i uke 4 og i uke 5  hos Virksomhet teknisk (Skråtorpveien 2 b) for å snakke med prosjektleder i kommunen. Plankonsulenten fra COWI vil være tilstede i uke 4.

 

Publisert av Siv-Thuva Jansson. Sist endret 08.01.2018