Siste nytt

Hvordan står det til med befolkningens helse og levekår i vår kommune?

Folkehelseprofil.PNG - Klikk for stort bilde

Profilen viser at Råde er en god kommune å bo i og skiller seg ikke spesielt ut fra de øvrige kommunene i Norge.

 Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil som viser noe av helsetilstanden i kommuner, fylkeskommuner og landet i sin helhet.

I år er det alkohol, narkotika og folkehelse som er hovedtema i profilen.

 

Det er ingen store endringer i levekårstrendene, men det er grunn til å merke seg at antall unge arbeidsledige nå synker og antallet unge uføretrygdede er stabilt.

Ved siste valg var deltagelsen 80% som er høyere enn både de omkringliggende kommunene, Østfold og Norge for øvrig. Det kan tolkes som at det er et levede lokaldemokrati med stort engasjement i kommune vår

Miljøet i kommunen er godt, og  både drikkevannskvaliteten og  –forsyningsgraden er meget god.

Råde kommune har  nedgang befolkningsveksten, uten at det er noen entydig grunn til det.

Frafallet i videregående skole  er økt med en prosent fra i fjor, fra 28 til 29%, Det plasserer oss noe over både Østfold- og landssnittet. 

Bygdas unge trives i det alt vesentlige godt, det er imidlertid grunn til å se på data fra Ungdataundersøkelsen, som i 2014 indikerte at det er høyt alkoholforbruk  blant de helt unge, særlig  i 10.klasse, men som nå viser en klar nedgang. Råde ligger 3% under Østfoldsnittet og hele 5,1% under landet som helhet.

Det er gledelig at antallet personer som bruker antibiotika viser en nedadgående tendens  også i år og at så mange som 94,3 av bygdas niåringer er vaksinert mot meslinger.

 

Ønsker du å se hele profilen, følg linken her: Folkehelseprofilen 2018

Publisert av Bente Rostad Hansen. Sist endret 06.03.2018