Siste nytt

Kunngjøring om oppstart av detaljreguleringsplan og forslag til planprogram for Jonsten Vestre

Det kunngjøres med dette oppstart av planarbeid for detaljereguleringsplan med konsekvensutredning for Jonsten Vestre i samsvar med plan- og bygningsloven  §§ 12-3, 12-8, 12-9 og 14-2.  Forslag til planprogram varsles parallelt.

Eiendommer som er berørt og tilgrenser planområdet er gnr./bnr.: 48/10, 48/22, 48/23, 535/22 og  48/2, 48/5, 48/16, 49/11, 535/1 og 535/45.

Bakgrunnen for planforslaget er Utlendingsdirektoratets (UDI) opprettelse av et midlertidig ankomstsenter ved tidligere Smart Club, Mosseveien 58 i Råde, Østfold, offisielt åpnet 16. oktober 2015. Ankomssenteret ønskes nå regulert.

Planforslaget har til hensikt å primært legge til rette for et ankomstsenter på eiendommen gnr./bnr. 48/10, men man ønsker opprettholde muligheten for å tilbakeføre eiendommen til næringsformål, som i gjeldende reguleringsplan, dersom ankomstsenteret i framtiden avvikles.

Planavgresningen nedenfor er foreløpig og vil bli derfinert videre i planprosessen.
Forslagstiller er Utlendingsdirektoratet, hvor tegn_3 as er utførende konsulent for planarbeidet.  Spørsmål og merknader til reguleringsarbeidet kan rettes innen 4. april 2018 til:

tegn_3 as v/Randi Røer Syversen
Pb. 18, 0216 Oslo
e-post: randi.roer.syversen@tegn3.no

 

Les forslag til planprogram detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Jonsten Vestre (PDF, 5 MB)

Les varslingsbrev UDI Råde (PDF, 338 kB)
 

 

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 16.02.2018