Siste nytt

Råde kommune ønsker samarbeid med private utbyggere/ utleiere

Råde kommune logo.png - Klikk for stort bilde

Råde kommune ønsker samarbeidsavtale med profesjonelle utbyggere/utleiere for å skaffe flere utleieboliger de neste årene. Vi etterspør hovedsakelig små, kostnadseffektive boenheter for enslige og par, men det kan også være et innslag av større boenheter for barnefamilier, i henhold til gjeldene forskriftskrav.  

Hva er en samarbeidsavtale om tilvisningsrett?

I hovedtrekk går en tilvisningsavtale ut på at:

  • Utleieaktøren stiller boligene til rådighet for Råde kommune som kan tilvise ledig bolig til søker som har meldt seg til kommunen med sitt boligbehov. 
  • Det inngås en vanlig leiekontrakt mellom boligens eier (utleier) og den som har fått tilvist bolig. 
  • Husleieloven gjelder med hensyn til utforming av kontrakter og fastsetting av husleie. 

Nærmere om hvilke prinsipper som skal gjelde innenfor disse punktene blir fastlagt i skriftlig avtale mellom kommunen og utleieaktøren.

Om mulig husbankfinansiering: 

For nye boliger og for utbedring av brukte boliger vil en tilvisningsavtale og samarbeidsavtale med Råde kommune kunne utløse mulighet for grunnlån i Husbanken til svært gunstige lånevilkår. I nye prosjekter vil en normalt kunne oppnå grunnlån til 85 prosent av godkjente kostnader til alle boenheter i et prosjekt, dersom det inngås tilvisningsavtale med kommunen på inntil 40 prosent av boenhetene.  

Lånets løpetid kan være inntil 50 år.

Før Husbankens grunnlån kan utbetales må det være tinglyst en rettighet på eiendommen om kommunal tilvising til boligene i 20 år.

Mer informasjon om tilvisningsavtaler og grunnlån finnes på www.husbanken.no, og www.veiviseren.no/tilvisningsavtaler.  

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med eiendomskontoret i Råde kommune:

Mail: eiendomskontoret@rade.kommune.no eller telefon: 48869094

 

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 29.09.2017