Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

Universell utforming (Regjeringen.no)

Innbyggerrettigheter

 

Finner du ikke det du leter etter?

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et juridisk bindende dokument som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse og risiko- og sårbarhetsanalyse.

 

Miljøvernrådgiveren har ansvaret for det overordnede kommunale miljøvernet og er administrativt plassert i virksomhet teknisk. Miljøvern er ikke et eget fag, men baserer seg på samvirket mellom en mengde forskjellige fagdisipliner. Miljøvernrådgiveren innehar derfor en sektorovergripende funksjon i forhold til alle virksomheter i kommunen.

Kommunen har vedtatt egne saksbehandlingsrutiner for å sikre oppfølging av natur- og miljøhensyn i den daglige saksbehandlingen.

Miljøvernrådgiver trekkes inn i saksforberedelser i politiske saker som angår viktige natur- og miljøspørsmål.

Blant andre viktige oppgaver er forvaltning, råd og veiledning overfor publikum i forhold til gjeldende lover og forskrifter innen miljøforvaltning som f.eks. frilufts- naturvern- og forurensingsloven.

Noen viktige kommunale miljøoppgaver er  planlegging av den fremtidige utviklingen når det gjelder forvaltning av natur- og miljøressurser, avfallsbehandling og avløpsrensing samt skjærgårdstjenesten. Sistnevnte er en interkommunal ordning for drift og skjøtsel av offentlige friluftsområder ved kysten