Brann- og feiertjenester ivaretas av MIB - Mosseregionen interkommunale brannvesen som er en del av MOVAR IKS. Alle spørsmål om praktiske forhold rettes til MIB.

Råde kommune:

Sentralbord tlf. 69 29 50 00 (når ute av drift: 910 09 083)

Barnevernsvakta - tlf. 95059217

Hjemmebaserte tjenester (HBT): Vakttelefon 98213371

Melde feil/ henvendelser Vei, vann og avløp

Vakt teknisk drift fagansvarlig vei, vann og avløp er Arild Roos, mandag til fredag på dagtid 07.00-15.00 på telefon 97176830.

Utenom dette nås vei, vann og avløp vakt på 90022762 dvs hverdager 15:00-07:00 samt helg.

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Returpunktet for papir og glass er fra 1.1.2016 ligger nå hos den enkelte hustand i kommunen.

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Referanser

 

Finner du ikke det du leter etter?

Spørsmål knyttet til tømming av septiktanker, renovasjonsordning samt levering av avfall rettes til MOVAR IKS. Herunder papirinnsamling, papp. plast, restavfall.
Movar er et interkommunalt selskap som eies kommunene i regionen.


Snarveier:

Brøyting i Råde kommune

Råde kommune ved teknisk drift har ansvaret for å brøyte de kommunale veiene.


Vakttlf.69284443

Gang og sykkelveier - Statens vegvesen
Gang og sykkelveier skal ha føreforhold som gjør at fotgjengere og syklister foretrekker å bruke dem i stedet for å bruke vegen.

Hvis det har snødd om natta, skal gang- og sykkelvegene være brøytet og eventuelt strødd innen klokka 06. Mellom klokka 06 og 22 skal det settes i gang brøyting når det har blitt 3 cm snø.

Private veier er ikke kommunen eller det offentliges ansvar.

Kommunale trygdeboliger

Råde kommune ved Teknisk vedlikehold har ansvaret for brøyting i ukedagene(ikke lørdag og søndag).

Teknisk vedlikehold tlf. 91169215

Kommunale leiligheter - kommunen eller det offentlige har ikke ansvar for brøyting.

Skoler, sykehjem - Den enkelte virksomhet har ansvaret for å brøyte rundt bygg knyttet til egen virksomhet.

 

Finner du ikke det du leter etter?

Virksomhets Teknisk ivaretar kommunens forpliktelser og utøver myndighet knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. I praksis er du i kontakt med virksomheten og virksomhetens tjenester flere ganger daglig, blant annet når du tar deg et glass vann, en dusj, eller er på toalettet.  

Miljøvernrådgiveren har ansvaret for det overordnede kommunale miljøvernet og er administrativt plassert i virksomhet teknisk. Miljøvern er ikke et eget fag, men baserer seg på samvirket mellom en mengde forskjellige fagdisipliner. Miljøvernrådgiveren innehar derfor en sektorovergripende funksjon i forhold til alle virksomheter i kommunen.

Kommunen har vedtatt egne saksbehandlingsrutiner for å sikre oppfølging av natur- og miljøhensyn i den daglige saksbehandlingen.

Miljøvernrådgiver trekkes inn i saksforberedelser i politiske saker som angår viktige natur- og miljøspørsmål.

Blant andre viktige oppgaver er forvaltning, råd og veiledning overfor publikum i forhold til gjeldende lover og forskrifter innen miljøforvaltning som f.eks. frilufts- naturvern- og forurensingsloven.

Noen viktige kommunale miljøoppgaver er  planlegging av den fremtidige utviklingen når det gjelder forvaltning av natur- og miljøressurser, avfallsbehandling og avløpsrensing samt skjærgårdstjenesten. Sistnevnte er en interkommunal ordning for drift og skjøtsel av offentlige friluftsområder ved kysten

Her finner du informasjon om Byggavfall - kildesortering. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

 

Her finner du informasjon om Returordninger for avfall. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Avløp - offentlige avløpsanlegg. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

I menyen til høyre finner du informasjon om Avløpshåndtering. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Spørsmål knyttet til tømming av slam og avløpsvann fra slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker i Råde, Våler og Rygge kommune rettes til Movar IKS.

Snarvei: Utslippstillatelse, Forskrift om slamtømming (PDF, 90 kB), Sanitærabonnement (til offentlig avløp) 

Her finner du informasjon om Brannvern og eksplosjonsvern. I menyen til høyre finner du aktuelle linker. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.
(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Avløpshåndtering. I menyen til høyre finner du aktuelle linker. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.
(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

 

Her finner du informasjon om Landbruksvei - bygging. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)