Vann og avløp

Offentlig avløp

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett (Veileder) (PDF, 348 kB)

Hvordan håndtere overvann på egen eiendom (PDF, 196 kB)

Klimatilpasning - kjelleroversvømmelser (PDF, 3 MB)
 

Referanser

Hva er private avløp?

Med privat avløpsanlegg menes her alle anlegg for avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett. Disse anleggene transporterer vann fra vask, dusj, wc o.l til en eller annen form for renseanlegg.

Det finnes fortsatt noen som har direkte utslipp til grunn eller bekk. Det er også noen eiendommer med utedo/biodo.

I tillegg er det en del fritidsboliger som har egne private løsninger. Disse har vi foreløpig ingen oversikt over.

 

Kartlegging og opprydding i privat avløp

Utslippstillatelse

Aktuelle nettsteder / fagsider for privat vann- og avløpsanlegg

Har du egen brønn(.pdf) (PDF, 3 MB)

Noen tips til deg som skal kjøpe hus med privat vann- og eller avløpsløsning (.pdf) (PDF, 2 MB)

Sjekkliste for infiltrasjonsanlegg (.pdf) (PDF, 328 kB)

Publisert av Susann Nyland. Sist endret 10.06.2016