Omsorgsstønad

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste der dette er vurdert som det beste for den som mottar omsorgen. Omsorgsstønad utmåles individuelt i forhold til den hjelpen som ytes. Stønaden kompenserer for noe av det omsorgsarbeidet som du bruker på pleie- og omsorg.

Krav til søker

• Den pleietrengende må bo hjemme.
• Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
• Det skal vurderes at omsorgsstønad er til det beste for den som mottar omsorgen.
• De nære omsorgspersonene må levere gyldig politiattest.
• Hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig. Omsorgsstønad kan medføre avkortninger av enkelte NAV ytelser.

Tildelingskontoret vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få omsorgsstønad. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 774 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret pr.post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde. 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Ann Kristin Næss Botner
Rådgiver
E-post
Mobil 918 42 013
Ann Cathrin Werner Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 982 40 173

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skolegata 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skolegata 1-3
1640 Råde