Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet?

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Krav til søkere

 • Søkere mellom 14-67 år prioriteres
 • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres
 • Funksjonshemningen må være varig.
 • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
 • Beboere på sykehjem godkjennes ikke.
 • Søkere som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes.
 • Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.
 • Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som kun må søke første gang.

Om søknaden

 • Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.
 • Kommunen fastsetter søknadsfrist, behandler søknaden og prioriterer hvem som skal få støtte.
 • Søkere som ikke når opp i tildelingen, eller som søker etter fristens utløp, vil bli satt på venteliste.
 • Klagefristen er 3 uker etter at svar er mottatt. Kommunen er klageinstans.
 • I ordningen regnes man som svaksynt ved visus 0.33 eller svakere, eller synsfelt under 20 prosent.
 • Må vedlegge dokumentasjon fra øyelege, evt. fastlege.
 • I forbindelse med søknader kan du henvende deg til helse– og sosialetaten i kommunen din.
 • For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf. 69 12 54 70.
 • Transporttjenesten for funksjonshemmede i Østfold
 • Krav til søkere
 • Dersom ektepar ⁄ samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar ⁄ samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt legitimasjonskort og således kan reise uavhengig av hverandre.
 • Kontaktinformasjon
 • Tildeling skjer 2 ganger pr år, i desember ⁄ januar og august ⁄ september. Brukere som tiltrer ordningen utover i året, tildeles midler med 1 ⁄ 12 for hver måned som er igjen av tildelingsperioden.

Hvordan søker jeg?

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort og  du må ha vedlagt legeerklæring.

Søknadsfrist

For tildeling av TT-kort er søknadsfristen 1. november, søknaden skal være ferdigbehandlet innen 31 desember.  Søknader som kommer inn etter fristen vil bli behandlet fortløpende. 

Hva skjer videre? 

Har du har fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt.

 

Kontakt

Ann Cathrin Werner Olsen
Rådgiver Tildelingskontoret Helsehuset
E-post
Mobil 982 40 173