Folkehelse

 

FOLKEHELSEARBEID I RÅDE KOMMUNE

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. Målet er å redusere sosiale forskjeller i helse, fremme livskvalitet og flere leveår med god helse for den enkelte, samt å arbeide for en samfunnsmessig bærekraftig utvikling.

For å nå målene arbeides det systematisk med folkehelsen etter fem grunnleggende prinsipper:

1. Utjevning, da helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen.
2. Helse i alt vi gjør, befolkningens helse ivaretas på tvers og i alle kommunens sektorer.
3. Bærekraftig utvikling, en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid.
4. Føre-var-prinsippet, tiltak for å redusere risiko og tiltak for å fremme helse.
5. Medvirkning, lokale muligheter til å påvirke beslutninger. Involvering og samarbeid med frivillig sektor.

De to hovedperspektivene det arbeides etter er

Det helsefremmende perspektivet som defineres som det som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse, og

Det sykdoms- og skadeforebyggende perspektivet som i hovedsak dreier seg om tiltak som skal forhindre at sykdom eller skade oppstår.

 

Oversikt over folkehelsen

I henhold til folkehelselovens § 5 skal kommunen føre løpende tilsyn over folkehelsen. Det skal lages et oversiktsdokument hvert 4. år som skal være en del av kommunens planstrategi.

Råde har felles kommuneplan med Moss, Rygge og Våler for perioden 2011 – 2022.

Her er Levekår og folkehelse ett av fire satsingsområder med strategier og tiltak som er retningsgivende for folkehelsearbeidet.

Sammen med øvrige kommuner i fylket, fylkeskommunen, sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold idrettskrets og frivilligheten inngår Råde kommune i partnerskapet Østfoldhelsa.

 

Kontaktinformasjon Folkehelse

Bente Rostad Hansen

Besøk/postadr.:Skråtorpvn. 2a, 1640 Råde
Tlf. 69 29 50 00/ 98 24 01 62 

 

 

Ekstern link:

Helsenorge.no

 

Les mer:

Forurensning

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 29.04.2016