Alle kommunale priser

 

Kommunale priser

 

Betalingsregulativ informasjon

Kommunale priser avgifter og gebyrer

Betalingsregulativ for behandling av plan-, del og byggesak i Råde kommune

 

Gebyrer for arbeid etter plan og bygningsloven (§ 33-1) 

Attester, midlertidig brukertillatelser, ferdigattester o.l

For attester o.l som kommunen kan kreve gebyr for medhold av plan- og bygningsloven og martikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativet for den en enkelte lov, kan kreves for følgende gebyr:

Kommunale priser ( Teknisk)

 

Gebyrer for oppmålingen

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskrift §16) Fastsetter som følgende for Råde kommune. Virksomhet teknisk.

Generelt.

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg til gebyrsatsen og skal betales etter den sats som gjelder på

tinglysnings tidspunktet.

Ved arealoverføring tilkommer en dokumentavgift, til staten, på 2,5 % av arealets/volumets markeds verdi.

Kommunale priser (oppmåling teknisk)

Betalingsregulativ for behandling av saker etter havne og farvannsloven (Jfr. Havne og farvannslovens § 6) Beløpene tillegges ikke mva. 

 

Satser for forbruksgebyr for vann og kloakk etter areal, der vannmåler ikke er installert VANN

Kommunale priser og gebyrer vann og avløp

Tømming av slamtanker og tette tanker m.v.

Tjenesten og fakturering utføres av MOVAR (interkommunalt selskap).

Spørsmål til MOVAR,  telefon: 69262110, e-mail: movar@movar.no

Kommunale priser (tømming av slam og tette takrenner).

Renovasjonsavgift helår. 

 Tjenesten og fakturering utføres av MOVAR (spørsmål, tlf. 69 26 21 10)

Kommunale priser(Renvasjonsavgifter)

Kommunale priser avgifter og gebyrer Råde kommune