Har du lyst til å være meddommer?

Klikk for stort bildeKan du tenke deg å være meddommer til tingretten eller lagrettemedlem
til lagmannsretten? 

Kommunene skal innen 1. juli 2020 foreta valg av meddommere og
lagrettemedlemmer for perioden 1.1.2021-31.12.2024.

Om å være meddommere 

Meddommere eller lagrettsmedlemmer er vanlige innbyggere som er
med på å ta avgjørelser i rettsaker og har derfor en viktig rolle i vårt
rettssystem. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt om lag
to ganger i året. De fleste rettsaker varer fra en til tre dager, enkelte
saker kan vare lengre. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt,
og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Det gis erstatning
for tapt lønn.

Nærmere informasjon finner du på Norges domstoler

Hvem kan bli meddommer

I følge loven trenger vi en allsidig sammensetning av meddommere og vi har for få meddommere under 30 år og meddommere med innvandrerbakgrunn. Så vi oppfordrer særlig disse gruppene til å søke.

Vi tar gjerne tips om aktuelle kandidater også.

Det er visse krev til å være meddommer bl.a. må du:

  • være fylt 21 år (01.01.2021) og være under 70 år
  • ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller være bosatt i Norge de tre siste årene (registrert i folkeregisteret)
  • snakke og forstå norsk
  • være lovlydighet (vandel)

Spørsmål til vervet som meddommer og søknad kan rettes til:

Cathrine Apelseth-Aanensen, tlf. 92 82 32 88
epost: caap@rade.kommune.no

Søknad:

Det holder fint med en epost som inneholder, fullt navn, adresse, telefonnr., epost, yrke (alt fra student, hjemmeværende, arbeidsledig til fast jobb. Vi ønsker allsidighet).