Miljøvernrådgiveren har ansvaret for det overordnede kommunale miljøvernet og er administrativt plassert i virksomhet teknisk. Miljøvern er ikke et eget fag, men baserer seg på samvirket mellom en mengde forskjellige fagdisipliner. Miljøvernrådgiveren innehar derfor en sektorovergripende funksjon i forhold til alle virksomheter i kommunen.

Kommunen har vedtatt egne saksbehandlingsrutiner for å sikre oppfølging av natur- og miljøhensyn i den daglige saksbehandlingen.

Miljøvernrådgiver trekkes inn i saksforberedelser i politiske saker som angår viktige natur- og miljøspørsmål.

Blant andre viktige oppgaver er forvaltning, råd og veiledning overfor publikum i forhold til gjeldende lover og forskrifter innen miljøforvaltning som f.eks. frilufts- naturvern- og forurensingsloven.

Noen viktige kommunale miljøoppgaver er  planlegging av den fremtidige utviklingen når det gjelder forvaltning av natur- og miljøressurser, avfallsbehandling og avløpsrensing samt skjærgårdstjenesten. Sistnevnte er en interkommunal ordning for drift og skjøtsel av offentlige friluftsområder ved kysten

Her kan du lese om dyrehold, veterinærtjenester og nettbaserte skjematjenester som gjelder for dyr.

Snarveier: Mattilsynets skjematjenester, Landbruksforvaltningen

Akuttberedskap på veterinærtjenester 

For å finne vakthavende veterinær kan du ringe Fredrikstad Veterinærkontor på tlf 69 39 00 90

Finner du ikke det du leter etter?

 

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

 

Finner du ikke det du leter etter?

 

Her finner du informasjon om Skogfond. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

 

 

Her finner du informasjon om Landbrukseiendom - deling. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

 

 

 

Her finner du informasjon om Driveplikt på landbrukseiendeom - søknad om fritak. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Landbruk og skogbruk. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Driftsbygning i landbruket. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Landbruksvei - bygging. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Avløserordningene i jordbruket. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

Her finner du informasjon om Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)