Forurensning

Forurensning, ulempe eller skade forårsaket av menneskelig aktivitet – på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter eller på dødt materiale – ved spredning av stoffer til luft, vann eller jord. Dette omfatter også plagsom støy, rystelser, enkelte former for spredning av energi ved nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann). Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, f.eks. ved vulkanutbrudd, regnes ikke som forurensning. (Kilde: Store norske leksikon)

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller inndirekte kan ha innvirkning på helsen.

Sist endret 21.04.2016