Økonomiske ytelser

Omsorgslønn
Omsorgslønn skal gi en økonomisk ytelse til personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid, og stimulere til fortsatt innsats.
Et av kriteriene for å få omsorgslønn er at du må motta hjelpestødnad fra NAV.

Sosiale problemer
Sosialtjenesten gir råd og veiledning til vanskeligstilte for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Økonomsk rådgivning
Økonomisk rådgivning kan gis til gjeldsofre og vanskeligstilte personer.

Finner du ikke det du leter etter?

 

Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre økonomiske rettigheter som f.eks. trygderettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden skal være midlertidig og ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Sosialkontoret eller NAV-kontoret i kommunen gir mer informasjon.

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

 

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Sist endret 24.11.2016