Helse-, oppvekst og velferdsutvalget

Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur har 9 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer.

Dette utvalget behandler saker innenfor følgende områder:

 • Grunnskole
 • Barnehage
 • Voksenopplæring
 • Kultur
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Nærmiljøtiltak
 • Samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Integrering
 • Mangfold
 • Allmenne kulturelle tiltak 
 • Kommunens institusjonstjenester
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Barnevern
 • Kommunehelsetjeneste (helsestasjon, kommuneoverlege, fysio og lignende)
 • Folkehelse
 • Sosiale tjenester (NAV)
 • Miljørettet helsevern
 • Forebyggingsarbeid
 • Trafikksikkerhet

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 2019-2023 

Møteplan 2023