Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen (kommunestyrevalg) eller fylkeskommunen (fylkestingsvalg) de ønsker å stille til valg i.

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres innen 1.april 2019 kl. 12.00. Det skal også leveres et vedlegg sammen med listeforslaget, med ytterligere informasjon.

Mer informasjon om dette, samt hva som skal med i listeforslaget og vedlegget finner du nedenfor.

Frist for innlevering av listeforslag:

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 skal skrives etter en bestemt mal, og må være kommet fram til kommunen innen 1.april 2019 kl.12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre siden skal listens underskrivere stå.

Underskrifter på listeforslaget:

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet (forenklet modell) ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til «forenklet modell» kreves underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen:

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget bør også inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav for å få godkjent listeforslaget.

Den tillitsvalgets oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget:

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Råde kommune. Bruk departementets mal: Skjema for innlevering av listeforslag

Kandidater og stemmetillegg:

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Råde kommune kan forslaget maksimalt inneholde 33 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (27) pluss 6.

Inntill 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene:

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Råde kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.

NB: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt er regulert i Valgloven § 3-4 (1), og lyder:

«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten».

Vedlegg til listeforslaget:

Sammen med listeforslaget skal det være et vedlegg med nærmere informasjon om kandidatene (XLSX, 16 kB).

  1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  3. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt  i Råde kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Dvs. at vedkommende på valgdagen vil være registrert bosatt i kommunen.
  4. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Veiledning til utfylling av listeforslag

Vedlegg til listeforslaget, med nærmere informasjon om kandidatene. (XLSX, 16 kB)