Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Kommunestyret og Fylkestinget  må du stå i manntallet. Manntallet blir lagt ut på rådhuset i Råde 12. juli og vil ligge ute til og med valgdagen 9.september. 

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr. 30. juni 2019. Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2019, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært folkeregisterført som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt

da du flyttet fra Norge. Hvis du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste ti årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret i de respektive kommuner. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Samemanntallet

Samemanntallet legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår. Dette vil ligge ute i f.o.m. 12.juli t.o.m. 9.september. Krav om retting sendes skriftlig til Sametinget. Informasjon finnes på www.sametinget.no

Manntallet legges ut i Råde rådhus

Valgstyrets adresse:
Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde