Valgstyret

Medlemmer 

I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. I uttrykket «kommunestyret selv» ligger at myndigheten til å velge valgstyret ikke kan delegeres. Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av nemnder kommer til anvendelse.