Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Slangsvoldveien til 1.gangs høring og offentlig ettersyn

Råde kommune ved Samfunnsutvalget (Safu) vedtok den 20.10.2022 i Safu-sak 046/22 å legge forslag til detaljreguleringsplan for gang og sykkelvei – Slangsvoldveien, med Plan ID 3017 2019 03, ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Alle dokumentene i saken finner du her.

Har du / dere merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til postmottak@rade.kommune.no eller via sikker sending på eDialog innen 12. desember 2022.

Forslagstiller er Skolt Pukkverk AS. Feste Nordøst AS er plankonsulentfirma. 

Planområdet ligger på Missingmyr, ca. 4 km øst for kommunesenteret Karlshus, nordøst for E6, og omfatter en strekning på ca. 540 meter langs Fv. 279. Planområdet har en størrelse på 12,7 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei for hele den gjenstående parsellen langs Fv.279 Slangsvoldveien, dvs. fra eksisterende gang - og sykkelvei fra Missingen Nord og sørover til rundkjøring med Fv.118 Sarpsborgveien. Traseen for Slangsvoldveien er justert mot vest for å legge til rette for ny gang- og sykkelvei på østsiden mot bebyggelsen, og samtidig ivareta 6 eksisterende avkjørsler. 
 
Reguleringsplanen regulerer deler av følgende eiendommer til offentlig trafikkformål: Gbnr: 535/35, 84/2, 84/14, 84/72, 84/98, 84/97, 84/39, 84/28, 84/27. Se nærmere informasjon om berørte eiendommer i planbeskrivelsen.

Planforslaget består av følgende dokumenter:
Plankart i målestokk 1:500 datert 25.02.2022.  
Reguleringsbestemmelser, datert 25.02.2022.
Planbeskrivelse, datert 25.02.2022 med følgende vedlegg:
Vedlegg 1: ROS-analyse.
Vedlegg 2: Samlede uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid.
Vedlegg 3: Teknisk veiplan Fv279 Slangsvoldveien.
Vedlegg 4: Godkjenningsbrev fra Viken fylkeskommune – samferdsel.
Vedlegg 5: Notat Rig-01. Geoteknisk datarapport. 
Vedlegg 6: Notat Rig-02. Geoteknisk vurdering. 
Vedlegg 7: Notat Rig-03. Prosjekteringsforutsetninger geoteknikk. 
Vedlegg 8: Notat MU 2021-51. Kartlegging av naturmangfold.