Detaljreguleringsplan for Jonsten Vestre (Ankomstsenteret) er vedtatt

Kommunestyret har i møtet den 09.01.2020 i sak 001/20 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan for Jonsten Vestre ( Plan ID 0135 2017 01) med noen endringer.

Klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. Evt. klage skal begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, post@rade.kommune.no eller Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde.

  Her finner du saksfremlegg med vedtak for 1. (PDF, 342 kB) og 2. gangs behandling (PDF, 552 kB) og plandokumentene:

  Planbeskrivelse (PDF, 4 MB) med følgende vedlegg:
  1. Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
  2. VA Plan illustrasjon (PDF, 362 kB)
  3. Notat - områdestabilitet (PDF, 8 MB)
  4. Notat – luftkvalitet (PDF, 471 kB)
  5. Støyberegning fra vegtrafikk (PDF, 2 MB)
  6. Innkomne forhåndsuttalelser (PDF, 9 MB)
  7. ROS-analyse (PDF, 2 MB)

   

  Erstatning / Innløsning

  Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15 – 3 må være fremsatt innen 3 år fra kunngjøringsdatoen 10.02.2019.