Forslag til detaljregulering for Sarpsborgveien 140 - PlanID 3017 2018 03 - Til 1. gangs høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering for Sarpsborgveien 140 ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden.

Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 01.09.2020.

Planområdet ligger på Missingmyr i randsonen mellom jordbrukslandskapet mot sørvest og tettbebyggelse på Missingmyr mot nordøst, og er ca. 4,7 dekar stort.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommen på Missingmyr til næringsformål. Det skal legges til rette for etablering av administrasjonsbygg/ kontor og lager, samt hybelbygg for utleie. Målgruppen for utleie av hyblene er pendlere som trenger et midlertidig sted å bo i arbeidsperiodene og andre som har behov for korttidsleie av hybel.

Planforslaget består av følgende dokumenter og vedlegg: 

  1. Varslingsmateriale; kopi av kunngjøringsannonse, kopi av varslingsbrev, kopi av varslingsliste  (PDF, 865 kB)
  2. Mottatt innspill med varsel om oppstart (PDF, 3 MB)
  3. Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til offentlig ettersyn av planforslaget (PDF, 184 kB) 
  4. Risiko og sårbarhetanalyse (ROS) (PDF, 786 kB)
  5. Støyutredning (PDF, 5 MB)
  6. Geoteknisk grunnundersøkelse (PDF, 15 MB) 
  7. ROS-analyse områdestabilitet (PDF, 9 MB)
  8. 3. parts kontroll Geoteknikk (PDF, 3 MB)

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493