Forslag til detaljreguleringsplan for Massedeponi - Utlegging til 1.gangs høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok den 25.04.2019 i sak 019/19 å legge forslag til detaljregulering for massedeponi ved Råde Pukkverk, Plan Id 0135 2018 05, ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 11.

Har du merknader til planforslaget sendes disse til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no, med kopi til plankonsulent Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga, eller hb@feste.no innen 16.08.2019.» Uttalelsene merkes med «Detaljreguleringsplan for massedeponi - PlanID 0135 2018 05»

Planforslaget er utarbeidet av Feste NordØst AS på vegne av forslagstiller Skolt Pukkverk AS. Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for deponering av rene (ikke forurensede) masser. Planforslaget berører eiendommene gnr/bnr.  82/1, 82/6, 84/95,85/1, 85/19. Når deponiet er ferdig oppfylt skal det tilbakeføres til LNF– skogbruk.  

Nedenfor finner du plandokumentene og andre dokumenter i saken:

 

Eventuelle merknader vil bli sendt forslagstiller for vurdering og kommentar etter at fristen for innsendelse av merknader er ute. Deretter behandler kommunen saken.

Hvordan merknadene er vurdert og ivaretatt i planforslaget vil fremgå i saksfremlegget når planforslaget legges frem for endelig vedtak i kommunestyret.