Forslag til detaljreguleringsplan for Parkveien boligområde - PlanID 3017 2019 04 - Til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges detaljregulering for Parkveien boligområde ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med vedlegg finner du lengre ned på siden.

Har du merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 03.09.2020, med kopi til plankonsulent BAS Arkitekter ved Karoline Bergdal på e-post Karoline@bas-ark.no  

Kommunen vil ha åpent plankontor på Bygdelaben (Virksomhet miljø, plan og teknikk) Skråtorpveien 2b onsdag den 19.08.2020 fra kl 16.00 – 18.00 og mandag den 24.08.2020 fra kl 15.00 – 18.00. Har du spørsmål til dokumentene eller annet  knyttet til planforslaget er det bare å stikke innom disse dagene.

Det varsles også oppstart av fremforhandling av utbyggingsavtale for utbygging av omsorgsboligene i den grad det er nødvendig, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Hensikten med planarbeidet er å fortette området innenfor Ringveien med inntil 8 omsorgsboliger med døgnbemannet base og ordinære leiligheter. I tillegg er krysset Skråtorp /Ringveien tatt med for å legge til rette for en kryssløsning med bedre trafikksikkerhet.

Her finner du saksfremlegg med vedtak (PDF, 383 kB).

Planforslaget består av følgende dokumenter og vedlegg:

  1. Mulighetsstudie (PDF, 14 MB)
  2. Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)
  3. Vurdering av krav til konsekvensutredning (PDF, 378 kB)
  4. Vurdering av innspill (PDF, 746 kB)
  5. Geoteknisk notat vedrørende områdestabilitet fra Multiconsult (PDF, 9 MB)
  6. Solstudier (PDF, 6 MB)
  7. Veigeometri (PDF, 3 MB)
  8. Renovasjonsteknisk plan (PDF, 548 kB)
  9. Overvannsrapport (PDF, 2 MB)

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493