Forslag til privat detaljregulering for Skråtorpveien 18 - Til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan - og bygningslovens § 12-10 legges privat detaljregulering for Skråtorpveien 18 - PlanID 0135 2018 01 - ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 28.03.2019.

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk vedtok den 24.01.2019 i MIT-sak 004/19 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Skråtorpveien 18 ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet av Plan1 AS på vegne av forslagstiller Modulutleie AS.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for fortsatt mulighet for lang - og korttidsutleie av rom / hybler på området slik det benyttes i dag. Det er derfor ønskelig å endre planformålet «Allmennyttig formål – Pleiehjem» i gjeldene reguleringsplan for Skråtorp II til boligformål i kombinasjon med tjenesteyting / institusjon. En slik kombinasjon åpner for at eksisterende bebyggelsen også kan benyttes som omsorgsboliger med service, hvis det skulle være behov for og ønsker om det. Ved en eventuell transformasjon av området over tid vil det også gi flere muligheter for bruk av eiendommen.

Planområdet omfatter gnr. 53 bnr. 219 og er i underkant av 4 dekar. Området avgrenses i sør av Skråtorpveien, grenser inntil jorder / landbruksområder mot øst og vest (gnr. 53 bnr. 1) og mot skogsområder mot nord (gnr/bnr 53/385, 53/241 og 53/350).

Her finner du saksfremlegg (PDF, 386 kB), plankart (PDF, 2 MB), planbestemmelser (PDF, 140 kB), planbeskrivelse (PDF, 3 MB), illustrasjon (PDF, 467 kB)Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 4 MB), sjekkliste for vurdering av naturmangfold (PDF, 863 kB). Plandokumentene er revidert i henhold til vedtaket i MIT .  

Har du / dere merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 28.03.2019. Uttalelsen merkes med vår referanse: 18/506-21/0135201801/SIJA

Eventuelle merknader vil bli sendt forslagstiller for vurdering og kommentar etter at fristen for innsendelse av merknader er ute. Hvordan innkomne merknader er vurdert og ivaretatt i planforslaget vil fremgå i saksfremlegget når planforslaget legges frem til 2. gangs behandling. 

Vi varsler samtidig oppstart av fremforhandling av en utbyggingsavtale for oppfølging av rekkefølgebestemmelse 7.4 i planforslaget , jfr. plan- og bygningslovens § 17-4

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493