Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Ringstad - Burumbråten

Kommunestyret behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Ringstad - Burumbråten (Plan ID 01352018 05) den 14.11.2019 i sak 058/19, og godkjente et revidert planforslag med mindre endringer av reguleringsbestemmelsene. 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra vedtaket er kunngjort.

Her finner du saksfremlegg med vedtak. (PDF, 1017 kB)

Her finner du saksfremlegget med alle plandokumentene og vedlegg i forbindelse med behandlingen av saken.

Vedtaket kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse i medhold av reglene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens § 28. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen, men sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE, eller post@rade.kommune.no innen 3 uker fra 22.11.2019. Krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes innen 3 år fra kunngjøringsdatoen.»