Ny lokal gebyrforskrift for Råde kommune

Pixabay.com Råde kommune har vedtatt i sak KS 039/21 at forslag til ny lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven for kommunen skal legges ut på høring. 

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2021.

Høringssvar kan sendes post@rade.kommune.no eller til Råde kommune, Skråtorpveien 2A, 1640 Råde. Høringssvar merkes med: «Høringssvar til lokal gebyrforskrift for Råde kommune».

Les forslaget til ny gebyrforskrift her (PDF, 795 kB).

Les høringsbrevet her (PDF, 2 MB).

Intensjonen med arbeidet har vært å utarbeide et forskriftsforslag som er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og relevante rundskriv/uttalelser fra departement, statsforvaltere og Sivilombudsmannen. Det er lagt vekt på at forskriften skal være presis slik at fortolkninger og misforståelser reduseres til et minimum.

Selvkostkravet for tjenestene som denne forskriften regulerer er strengere enn eksempelvis for VAR-sektoren. Det er ikke tilstrekkelig at selvkostprinsippet er fulgt på overordnet nivå. Kommunen må også dokumentere at selvkost er overholdt ned på de enkelte sakstypene. Dette innebærer at forskriften, på en fleksibel måte, må klare å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene.

Det strenge selvkostkravet gir kommunestyret begrensede muligheter for å kryssubsidiere én gebyrtype på bekostning av en annen, f.eks. la byggesaksgebyret for eneboliger være vesentlig lavere enn gjennomsnittskostnaden, mens gebyret for større boligblokker er høyere enn respektiv gjennomsnittskostnad.

Forskriften utnytter mulighetene som lovverket gir for å kreve betaling underveis i saksbehandlingsprosessen. Dette sikrer at kommunen får betalt for utført arbeid selv om søknad eller forslag trekkes.

Forskriften er delt inn i fem kapitler:

  • Første kapittel dekker generelle bestemmelser som gjelder for alle tjenestene. Dette omhandler blant annet betaling, bestemmelse om urimelig gebyr, klage og definisjoner.
  • Andre kapittel omhandler gebyr for private reguleringsplaner.
  • Tredje kapittel omhandler gebyr for bygge-, dele-, og dispensasjonssaker.
  • Fjerde kapittel omhandler gebyr for seksjoneringssaker.
  • Femte kapittel omhandler gebyr for oppmålingsforretning.

Arbeidet med ny forskrift har pågått siden april 2021 og det er avholdt tre møter der hele eller deler av arbeidsgruppen har vært representert.