Områdereguleringsplan for Karlshus er vedtatt

Kommunestyret 22.09.2022 har behandlet sak 045/22 og har vedtatt forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, med noen mindre justeringer. Her finner du saken med tilhørende dokumenterNedenfor (klikk på overskriften) finner du også plandokumentene og informasjon om klageadgang og om innløsning eller erstatning.

Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

I forbindelse med at områdereguleringsplanen nå er vedtatt og det arbeides videre med gjennomføring av planen, kunngjøres det også oppstart av forhandling om utbyggingsavtale/r, jfr. plan- og bygningslovens § 17- 4. For de som har planer om utbygging innen 10-15 års tid ta gjerne kontakt med kommunen for dialog og nærmere informasjon om kommunens forventningsvedtak.

Klageadgang på planvedtak

Kommunestyrets planvedtak kan påklages til Statsforvalteren av parter og andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. Eventuell klage skal begrunnes og stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes via Råde kommune, fortrinnsvis gjennom eDialog, eller på e-post til postmottak@rade.kommune.no eller ordinær post til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Alle plandokumentene:

Plankart (PDF, 18 MB), hovedalternativ A1, sist revidert 11.08.2022
Planbestemmelser (PDF, 552 kB), datert 28.02.2018, revidert iht vedtak.
Planbeskrivelse (PDF, 16 MB), datert 03.01.2018, sist revidert 29.08.2022 med følgende vedlegg:
Vedlegg 1 (PDF, 250 kB): Brev med varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram.
Vedlegg 2 (PDF, 9 MB): Merknader oppstart og planprogram
Vedlegg 3 (PDF, 24 MB): Oppsummering av medvirkningsprosess
Vedlegg 4 (PDF, 24 MB): Fagrapport Trafikk
Vedlegg 5 (PDF, 2 MB): Fagrapport Luftforurensing
Vedlegg 6 (PDF, 16 MB): Fagrapport Støy
Vedlegg 7 (PDF, 2 MB): Fagrapport Naturmangfold
Vedlegg 8 (PDF, 7 MB): Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Vedlegg 9 (PDF, 5 MB): Fagrapport Støy, alternativ 2X
Vedlegg 10: Oppsummering av merknader til 1. (PDF, 306 kB)og 2. (PDF, 2 MB) gangs høring og offentlig ettersyn
Vedlegg 11 (PDF, 222 kB): Oppsummering av dialogmøter
Vedlegg 12 (PDF, 3 MB): Memo Karlshus sentrum områdeplan - test av støyforhold ved tett skjerm langs E6
Vedlegg 13 (PDF, 6 MB): Illustrasjonsplan av planområdet _160922-A1 (oppdater) 
Vedlegg 14 (PDF, 451 kB): Sak om gjennomføring vedtatt av kommunestyret den 10.12.2020 i sak 074/20
Vedlegg 15 (PDF, 977 kB): Brev med varsel om utvidelsen av planområdet 21.12.2020
Vedlegg 16 (PDF, 8 MB): Oppsummering av merknader og kommentarer til varsel om utvidelse av planområdet
Vedlegg 17 (PDF, 4 MB): Oppsummering av endringer etter 1.offentlige ettersyn
Vedlegg 18 (PDF, 12 MB): Snitt av illustrasjon for planområdet A+B+C SEPT 22 8 (oppdatert)
Vedlegg 19 (PDF, 3 MB): Sammenstilling av alternativ 1 og 2
Vedlegg 20 (PDF, 837 kB): Oppsummering av merknader ved offentlig ettersyn 3.
Vedlegg 21 (PDF, 543 kB): Oppsummering av merknader ved begrenset høring.

KOI-Estetisk (farge)veileder Karlshus (PDF, 34 MB) 

Insitu-Karlshus_torg_park_estetisk_veileder  (PDF, 29 MB)

Rapport områdestabilitet for Karlshus sentrum (PDF, 5 MB) med uavhengig kvalitetssikring (PDF, 29 MB).