Områdereguleringsplan for Karlshus sentrum - Revidert planforslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret (KS) vedtok den 04.04.2019 i sak 012/19 å legge revidert forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum, Plan Id 01350 2016 05, ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn  i medhold av plan – og bygningslovens § 12 – 10. Se dokumenter ved å trykke på lenken ovenfor.  Frist for uttalelse er 26.06.2019.

Planforslaget er utarbeidet av COWI AS på vegne av forslagstiller som er Råde kommunen. Planområdet omfatter et areal på ca. 130 da. Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Karlshus som urban landsby, med et mer kompakt klima – og miljøvennlig sentrum. På bakgrunn av høringsuttalelser, føringer gitt av Fast utvalg for miljø og teknikk, og ny kunnskap er det gjort vesentlige endringer i det reviderte planforslaget. Derfor legges planforslaget ut på ny høring og offentlig ettersyn.

Det bygges videre på utredningsalternativ 2, men det er lagt vekt på å forenkle gjennomføringen av reguleringsplanen og gjøre den mer fleksibel. Se kapittel 2 i planbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av endringene i det reviderte planforslaget, og / eller se opplistingen av endringer i saksfremlegget. 

Nedenfor er liste over vedlegg til KS-sak 012/19. Alle dokumentene i saken finner du her.

Har du merknader til det reviderte planforslaget sender du din uttalelse til Råde kommune, Skråtorpveien 2 a, 1640 RÅDE eller post@rade.kommune.no, med kopi til COWI ved Trude Een Eide (TREI@cowi.com) innen 26.06.2019. Fint om du merker uttalelsen med Plan ID 0135 2016 05.

Nedenfor er liste over vedlegg til KS-sak 012/19 (PDF, 375 kB)

1.  Revidert reguleringsplankart (PDF, 4 MB) til 2. gangs offentlig ettersyn.

2.  Revidert reguleringsbestemmelser (PDF, 535 kB) for Karlshus sentrum

3.  Revidert planbeskrivelse (PDF, 11 MB) med konsekvensutredning

4.  Varslingsbrev til oppstart av planarbeid – Områderegulering Karlshus sentrum

5.  Merknader til varsel om oppstart - planprogram Karlshus samlet

6.  Rapport medvirkning

7.  Trafikkrapport

8.  Områderegulering for Karlshus. Utredning av luftkvalitet

9.  Temarapport støy

10. Fagnotat naturmangfold

11. Karlshus områdeplan - Risiko og sårbarhetsanalyse

12. NOT002-KarlshusSentrum-Områdeplan-Støy-JustertALT2

13. Oppsummering av merknader offentlig ettersyn ved 1. gangs høring og offentlig   ettersyn (PDF, 495 kB)

14. Dialog med sentrumsaktører etter offentlig ettersyn

15. Notat Ramsjord AS -  områdereguleringsplan Karlshus - 04.10.2018

16. Revidert plankart – områder som bør utgå

17. Orienteringssak - Områderegulering Karlshus

18. Forslag til områdereguleringsplan for Karlshus sentrum - avklaring om utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn

19. Tilbaketrukket 20_mars kl_12_15_18 eksisterende småhusbebyggelse

20. Tilbaketrukket 20_mai kl_12_15_18 eksisterende småhusbebyggelse

21. Tilbaketrukket 21_juni kl_18_20 eksisterende småhusbebyggelse

22. Tilbaketrukket 20_mai kl_12_15_18

23. Tilbaketrukket 21_juni kl_18_20

24. Tilbaketrukket 20_mars kl_12_15_18

25. Lameller 20_mai kl_12_15_18

26. Lameller 21_juni kl_18_20

 

.