Slangsvoldveien - Utvidet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for gang - og sykkelvei

Detaljregulering for etablering av gang- og sykkelveg langs Slangsvoldveien, samt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Råde kommune. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, samt mulig forhandling om utbyggingsavtale (jf. pbl. Kap. 17). Planarbeidet er i samsvar med overordnet plan, gjeldende arealdel til kommuneplanen for Råde. Planområdet ligger på Missingmyr. Planområdet omfatter en strekning på ca. 530 meter fra rundkjøring med Sarpsborgveien, og nordover til eksisterende gang- og sykkelvei, på østsiden av Slangsvoldveien.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for mulig justering av traseen for Slangsvoldveien, og etablering av ny gang- og sykkelvei.

Tiltakshaver er: Skolt Pukkverk AS.

Innspill med relevans til planarbeidet sendes innen 05.10.2020 til: Feste NordØst as Postboks 33 2541 Tolga eller ph@feste.no

Se hele varslingsbrevet her (PDF, 860 kB).