Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Parkveien boligområde i Karlshus

Råde kommune varsler oppstart av detaljregulering for Parkveien boligområde i Karlshus i medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 8. Hensikten med detaljreguleringen er å legge tilrette for fortetting med opp til 8 omsorgsboliger med døgnbemanning og etablering av nye leilighetsbygg som skal erstatte dagens bebyggelse på stedet. Berørte eiendommer er gnr./ bnr. 53/2, 53/240, 53/84 og 53/86. Det varsles også at det kan igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale (jr. PBL § 17-4.)

Frist for innspill er satt til 1. september 2019.

Innspill sendes skriftlig til plankonsulent Karoline Bergdal fra BAS- arkitekter på følgende adresse: St. Marie gate 96-98,1706 Sarpsborg, eller på e-post til karoline@bas-ark.no.

For nærmere informasjon se varslingsbrev (PDF, 585 kB), referat fra oppstartsmøte (PDF, 940 kB), planinitiativ (PDF, 970 kB) og vurdering av krav om konsekvensutredning (PDF, 54 kB)

For dette planarbeidet vil det bli avholdt et åpent møte den 28.8.2019 kl 17.00 på Rådhuset i Kommunestyresalen der alle som ønsker det kan delta.