Varsel om oppstart av kulturminneplan for perioden 2018-2031 og høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Kulturminneplan for Råde kommune

Varsel om oppstart av kulturminneplan for perioden 2018-2031 og høring og offentlig ettersyn av planprogram.

 

Formannskapet i Råde kommune vedtok i sak-FS 003/19 den 24. januar 2019 oppstart av kulturminneplanarbeidet og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for kulturminneplan. Formålet med planarbeidet er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i Råde. Planen skal fungere som et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Vi håper så mange som mulig vil gi innspill til arbeidet med kulturminneplanen. Fristen for å komme med innspill til planarbeidet og planprogrammet settes til 01. april 2019. Aktuelle innspill merkes med saksnummer 18/49 og sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til postmottak@rade.kommune.no