Varsel om oppstart av privat detaljregulering av Oksnøen leir

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Oksnøen leir.

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill og ideer til planarbeidet.
Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 26.10.2020.

Se hele varslingsbrevet (PDF, 147 kB) og vedleggene: 

1. Kart som viser hvilket areal som inngår i planområdet. (PDF, 3 MB)
2. Vedlegg_2_vurdering av KU-plikt (PDF, 99 kB)
3. Planinitiativ (PDF, 663 kB)
4. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 227 kB)