Varsel om oppstart av privat detaljregulering Sognshøy næringsområde og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Frist for innspill 02.09.2024

Se varslingsbrev med vedlegg her:

Varslingsbrev_Sognshøy  (PDF, 757 kB)

Planprogram Sognshøy_revidert  (PDF, 12 MB)

Referat oppstartsmøte - med etterskrift (PDF, 936 kB)

Planinitiativ Sognshøy  (PDF, 13 MB)

Link til planområde i kommunens kartløsning: arealplaner.no | 202402 > Beskrivelse