Alle kommunale priser

Trykk på plusstegnet til høyre for å få opp prisene.

Lokal forskrift for gebyrer for plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven for Råde kommune, og Viken

Private planforslag - reguleringsplaner


 

 

Betalingsregulativ for behandling av plan-, del og byggesak i Råde kommune

Gebyrer for arbeid etter plan og bygningsloven (§ 33-1) 

Attester, midlertidig brukertillatelser, ferdigattester o.l

For attester o.l som kommunen kan kreve gebyr for medhold av plan- og bygningsloven og martikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativet for den en enkelte lov, kan kreves for følgende gebyr:

 

Gebyrer for oppmålingen

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskrift §16) Fastsetter som følgende for Råde kommune. Virksomhet teknisk.

Generelt.

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg til gebyrsatsen og skal betales etter den sats som gjelder på

tinglysnings tidspunktet.

Ved arealoverføring tilkommer en dokumentavgift, til staten, på 2,5 % av arealets/volumets markeds verdi.

Eierseksjonering

 

Oppmålingsforretning